Spektrum Inwestycji

Dostęp do kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka z kilkunastu prestiżowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

 1. Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym


 2. O produkcie

  Spektrum Inwestycji umożliwia dostęp do wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych kilkunastu różnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

  W ramach ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie „Spektrum Inwestycji”, środki pochodzące ze Składek Jednorazowych będą alokowane w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zgodnie z dyspozycją Ubezpieczającego. Fundusze lokują 100% aktywów w odpowiednie fundusze inwestycyjne oferowane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 3. Dlaczego warto?


 4. Dlaczego warto?

  Dostęp do kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych o różnych poziomach ryzyka z kilkunastu prestiżowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych:

  • Fundusze o podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego
  • Fundusze o umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego
  • Fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego

  Dywersyfikacja funduszy ze względu na:

  • zasięg geograficzny inwestycji
  • dobór aktywów
  • profil ryzyka

  Możliwość przenoszenia środków pomiędzy dostępnymi Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi bez ponoszenia kosztów i bez limitów.

  Niskie koszty:

  • Opłata wstępna: 4% Składki Jednorazowej.
  • Opłata za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia: 0,99% w skali roku, pobierana miesięcznie, naliczana na podstawie dziennych wartości Udziałów jednostkowych zaewidencjonowanych na Rachunku udziałów w podziale na Fundusze. Jednakże nie mniej niż 1,83 PLN miesięcznie.
  • Opłata za ryzyko: 10,20 PLN w skali roku, pobierana jest miesięcznie w ramach opłaty za prowadzenie i zarządzanie Umową ubezpieczenia.

  Wyniki wszystkich dostępnych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych w ramach produktu dostępne są na stronie www.openlife.pl

 5. Informacje o produkcie


 6. Informacje o produkcie

  • Charakter produktu – Produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną
  • Forma prawna – Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym
  • Towarzystwo Ubezpieczeń – Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna
  • Dostępność produktu – Produkt w ciągłej ofercie w placówkach Wealth Solutions S.A. – Agent Open Life TU Życie S.A.
 7. Zobacz również


 8. Zapytaj o szczegóły


 9. Zapytaj o szczegóły

 10. Nota prawna


 11. Nota prawna

  NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI RYZYKA INWESTYCYJNEGO

  Inwestowanie środków w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych w ramach ubezpieczenia „Spektrum Inwestycji” wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym t.j.:

  Ryzyko rynkowe: Ryzyko utraty części lub całości Składki Jednorazowej, gdyż w Okresie ubezpieczenia Wartość udziału jednostkowego może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany wartości instrumentów finansowych wchodzących w skład aktywów Funduszu, w szczególności może być znacząco niższa niż wartość Składki Jednorazowej pomniejszonej o opłatę wstępną.

  Ryzyko ograniczonej płynności: Ryzyko związane z brakiem możliwości realizacji przeniesienia środków w przypadku, gdy Fundusz zawiesił nabywanie lub umarzanie Udziałów jednostkowych. Szczegóły opisane są w Regulaminie Funduszy.

  Ryzyko podatkowe: Ryzyko podatkowe, przez które należy rozumieć zmianę obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni skutkującą koniecznością pobrania i odprowadzenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń jakiejkolwiek kwoty na poczet zobowiązań podatkowych wpływających na kwoty wypłacane z tytułu Umowy ubezpieczenia.

  Wskazane powyżej ryzyka inwestycyjne ponosi Klient a ich materializacja może wiązać się z utratą części lub całości wpłaconej Składki Jednorazowej. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Regulaminie Funduszy stanowiącym załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Spektrum Inwestycji”.

  Ubezpieczenie na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Spektrum Inwestycji” nie jest lokatą bankową. Produkt nie posiada ochrony kapitału w trakcie i na koniec Okresu ubezpieczenia.

  Szczegółowe informacje o Ubezpieczeniu są zawarte w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Indywidualnego na Życie i Dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Spektrum Inwestycji”, Kod OWU: UB_OLIJ153, Regulaminie Funduszy i Tabeli Parametrów, Opłat  i Limitów Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Wealth Solutions S.A.

  Zanim podpiszesz Wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, zapoznaj się z konstrukcją produktu oraz zapisami zawartymi w ww. dokumentacji ubezpieczeniowej.