RODO - Wealth Solutions

RODO


 1. RODO

   

  1. Wealth Solutions S.A. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781, z późn. zm.) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji usług, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz udzielania innych informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Wealth Solutions S.A. oraz Podmioty z nią współpracujące.

   

  1. Użytkownik przez pozostawienie swoich danych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wealth Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przeskok 2, oraz Podmioty z nią współpracujące w postaci wskazanej przez Użytkownika w formularzu kontaktu, do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez Wealth Solutions SA oraz Podmioty z nią współpracujące ,w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach rynkowych. Wealth Solutions S.A. oświadcza, że dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane Podmiotom z nią współpracującym.

   

  1. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 5 ust. 1, przez udostępnienie Spółce identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Spółkę, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej – w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – Spółki lub Podmiotu z nią współpracującego.

   

  1. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem Użytkownika danych osobowych:
   1. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
   2. prawo żądania sprostowania danych
   3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
   4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
   6. prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania danych w uzasadnionym interesie Administratora).

   

  1. Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownik ma prawo do wycofania zgody.

   

  1. Jeżeli Użytkownika dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych osobowych.

   

  1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z instrukcjami Administratora. W takich przypadkach Administrator wymaga od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje czy są zapewnione odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

   

  1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania (np. sądom lub organom administracyjnym).

   

  1. Dane osobowe Użytkownika są chronione poprzez regularne skanowanie systemów, które wynajdują niebezpieczne luki, które następnie są odpowiednio zlikwidowane i zabezpieczone.

   

  1. Dane Osobowe są przetwarzane w zabezpieczonych systemach do których dostęp mają nieliczne osoby, które są objęte obowiązkiem ścisłej tajemnicy. Ponadto, wszelkie wrażliwe/kredytowe Dane Osobowe są szyfrowane za pomocą SSL.

   

  1. Spółka nie sprzedaje ani przekazuje Danych Osobowych bez uprzedniej Użytkownika zgody. Zastrzeżenie to nie dotyczy partnerów hostingowych i innych podmiotów, którzy dostarczają swoje usługi Wealth Solutions S.A. aby Wealth Solutions S.A. mogła odpowiednio działać lub aby skutecznie realizować swoje usługi. Niezależnie od tego, dane osobowe są zawsze ściśle chronione. Dane mogą zostać ujawnione w przypadkach ściśle określonych przez prawo kiedy wymaga tego polityka strony, w celu ochrony praw, własności osób trzecich lub Administratora.

   

  1. Na Portalu mogą pojawić się materiały marketingowe, reklamy podmiotów nam nieznanych.

   

  1. Podmioty te mają własne systemy i swoją politykę prywatności. Dlatego Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i działania stron, których linki pojawiają się na Portalu. Niemniej, w celu ochrony integralnej Portalu, w razie problemów można z Administratorem się skontaktować.

   

  1. Dane Osobowe będą przetwarzane tak długo jak tylko będzie to konieczne w celu realizacji Polityki Prywatności. Dane osobowe będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w koniecznym zakresie w celu realizacji prawnych obowiązków. W niektórych przypadkach Administrator będzie zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych ale tylko wtedy kiedy taki obowiązek będzie wynikał z ustawy albo na żądanie organów uprawnionych do otrzymywania takich informacji (dla przykładu na żądanie sądu lub organu administracyjnego).